چگونه کار می کنیم

به عنوان کسی که پیش از بر تن کردن ردای وکالت، مشاغل مختلف حقوقی را تجربه کرده است، عمیقا باور دارم که اشتغال به وکالت، مسئولیت بسیار سنگینی است. صرف داشتن معلومات حقوقی و دانستن قوانین، از شما یک وکیل مسلط بر امور، که شایستگی دفاع از حقوق مردم را داشته باشد، نمی سازد. یک مشاور حقوقی، بیش و پیش از هر چیز باید آگاهانه امور مختلف زندگی را تجربه کرده باشد، تا بتواند نیازها را از دید موکل و‌ طرف دعوی ببیند، مشاوره درستی به موکل ارائه دهد، به بهترین و کامل ترین صورت اسناد حقوقی ایشان را تنظیم کند، با سرسختی حقوق او را در مراجع حاکمیتی پیگیری کند و در یک جمله، مانع از زیان اشخاص شود.
این امر میسر نمی شود مگر با لمس چالشها در امور مختلف. اگر قرار است، قراردادی عمرانی تنظیم کنیم، تا از نزدیک اجرای پروژه را ندیده و عوامل مختلف درگیر در آن را نشناسیم، درک درستی از چالش ها و مشکلات نخواهیم داشت و نمی توانیم قراردادی تنظیم کنیم که وقوع اختلافات آتی را به حداقل برساند و مانع از طرح ادعاهای غیر توافق شده شود. بالتبع از مذاکره موثر با طرف قرارداد و اقناع قاضی در دادگاه نیز عاجز خواهیم بود. همچنین است در مورد مسائل مالی و اعتباری، امور شرکتها تا امور به ظاهر تکراری و معمول.
تجربه آگاهانه در سمتهای مختلف، نحوه برخوردمان با مقامات و مسئولین را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و ارتباط موثرتر با ایشان را فراهم می سازد.
باور دارم آنچه ضریب نفوذ وکالت در ایران را در سطح فعلی قرار داده است، ملموس نبودن کارایی نهاد وکالت در جلوگیری از زیان دیدن  اشخاص است. وکیل و دستمزد او نباید زیان مجدد محسوب شود.
امور حقوقی در معاملات و فعالیتهای روزمره باید به گونه ای مدیریت شود که نگرانی از بدعهدی طرف مقابل یا از دست دادن پول، اعتبار و وقت به حداقل برسد.
ما از موکلین مان در برابر خطرات و ریسکهای حقوقی که زندگی و فعالیت در اجتماع به همراه دارد، محافظت می کنیم.

          سعید رنجبر