مطالب حقوقی

مرور زمان مالیاتی

1 شهريور 1400

در جلسه امضای قرارداد خرید یک شرکت تولیدی شرکت کردم. بر سر مالیات شرکت به دلیل نبود مفاصای مالیاتی بحث شد. باید تضامین محکمی در نظر گرفته می شد. طرف مقابل هم یکی از دوستان خود را به همراه داشت که از قضا می شناختم اش. با نَقل وضعیت مالیاتی خودش دلگرمی می داد که چند ماه قبل برای ارائه توضیح و رسیدگی به مالیات سال مالی ۹۳ به دارایی دعوت شده و در حالی که گردش مالی کسب و کارش در آن سال چند صد میلیارد بوده، دارایی با دریافت مبلغی در حدود صد میلیون تومان راضی شده و مشکلی پیش نمی آید.

پرداخت صد میلیون مالیات برای چند صد میلیارد گردش مالی، افتخار هم دارد برای او.

 اما او قطعا بی خبر بود که دارایی امکان رسیدگی و وصول مالیات بعد از ۵ سال را به دلیل مرور زمان ندارد. نمی دانست که شاید سیاست این است که هر چه توانستند بگیرند و اگر کسی معترض شد، رها کنند.

هر چند که اگر هم میدانست برایش مهم نبود، که این مبلغ مالیات، در حد پول چایی و انعام است برای ایشان!

بگذریم که در درونم نمی دانستم باید طرف دولت را بگیرم، که درآمدهای کشور را صرف زیرساخت ها و رفاه مردم نمی کند؛ یا افرادی اینچنین که از بی عدالتی و نبود نظارت در به اصطلاح تجارت شان به وضعیت بغرنج اقتصادی و اجتماعی دامن می زنند؟!