مطالب حقوقی

عدالت تاخیر شده، عدالت انکار شده است

20 دي 1397

یک شرکت تولید کننده محصولات صنعتی، دادخواستی به طرفیت یک صرافی تقدیم کرده (فعل ارائه دادخواست در قانون به تقدیم کردن تعبیر شده) و بیان می کند که بین این شرکت و صرافی قرار بر این بوده که مبلغ مشخصی از طریق سوئیفت به حساب شرکت تولید کننده مواد اولیه که سوئیسی است، منتقل شود. اما صرافی از داخل کشور سوئیس مبادرت به واریز کرده نه از طریق سوئیفت، بنابراین چون منشاء این پول در آن کشور مشخص نیست، این پول، سیاه، تلقی می شود و شرکت تولید کننده مواد اولیه نمی تواند وجه را برداشت کند. با این وصف صرافی باید تمام پولی را که دریافت کرده برگرداند.

وکالت صرافی در این پرونده برعهده ماست. علی الاصول وکیل شرکت خواهان باید ثابت کند اولا پولی به صرافی پرداخت کرده ثانیا قرار طرفین بر این بوده که صرافی وجه دریافتی را به حساب مشخصی واریز کند و ثالثا این انتقال وجه باید از طریق سوئیفت صورت می گرفته است. قاضی محترم پرونده جهت اثبات این امور خصوصا بخش سوم، از کارشناس مرتبط کمک گرفت. خلاصه این که پرونده از سال ۹۴ تاکنون در جریانِ رسیدگی است. از توجه به مستندات پرونده و نظر کارشناس که ادعای ما را مبنی بر این که خواهان، انتقال وجه از طریق سوئیفت را نخواسته و اساسا امکان آن هم وجود نداشته، تایید کرد، تقریبا مشخص است که شرکت خواهان بازنده خواهد بود چون نخواهد توانست توافق طرفین را بر واریز از طریق سوئیفت اثبات کند. اما فرض کنیم که صرافی محکوم به پرداخت وجه شود. رسیدگی به این پرونده تاکنون سه سال است که به درازا کشیده و هنوز هم در مرحله دادگاه بدْوی است، و حتی ممکن است دو سال دیگر هم به طول انجامد. در این فرض خسارت تاخیر در پرداخت احتمالی بر عهده خوانده یعنی صرافی قرار می گیرد. چه سهمی از این خسارت متوجه قوه قضائیه به جهت طولانی بودن فرآیند دادرسی در این پرونده است؟

در نگاه اول ممکن است ادعا شود بدهکار می توانست زودتر وجه را پرداخت کند. پس خود به ضرر خویش اقدام کرده است. اما در جایی که صرافی هم مستندات و ادعاهایی دارد که حتی ممکن است کارشناسان دادگستری هم در محق بودن شرکت خواهان اختلاف نظر داشته باشند، اقدام صرافی مطابق رفتار معمول جامعه صورت گرفته و قابل حمایت است.

از طرف دیگر، موضوع این پرونده از باب مثال مطرح شد. وانگهی این موضوع صرفا به خوانده خسارت وارد نمی کند، خواهان هم در هر دعوایی که در مدت معقولی رسیدگی و ختم نشود، قطعا خسارات مختلفی را متحمل می شود.

سرعت سیستم قضایی در فصل خصومت، نقش مهمی در اجرای عدالت دارد.