مطالب حقوقی

معرفی نقش سازمان یونسکو در ارتباط با مالکیت های فکری (بخش دوم)

8 ارديبهشت 1401

نویسنده: سعید رنجبر

بخش دوم- نقش یونسکو در ارتباط با مالکیت های فکری

علاوه بر اقداماتی که یونسکو مستقل از سازمان جهانی مالکیت فکری به شرح عناوین ذکر شده آتی در ارتباط با مالکیت فکری به عمل آورده است، این سازمان در همکاری با سازمان وایپو نیز در حوزه فولکلور اقداماتی را سامان داده که اولین آن به قانون نمونه تونس در زمینه حقوق مالکیت ادبی و هنری در سال 1976 باز می گردد. قانون نمونه تونس از فولکلور و آثار مشتق از آن به عنوان آثار اصیل و ارزشمند برای یک دوره نامعین حمایت می کند. (صادقی،31:1394) مقررات نمونه سازمان جهانی مالکیت فکری و یونسکو برای قانون ملی در مورد حمایت از مظاهر فرهنگ عامه مصوب 1982 نمونه ای دیگر از تلاش های این دو سازمان در این زمینه است. سوء استفاده کشورهای پیشرفته از علم سنتی کشورهای جهان سوم، تنظیم و تصویب کنوانسیونی را در این زمینه ناکام گذاشته است. از جمله علی رغم تلاش کشورهای در حال توسعه در سال 1984 این دو سازمان گروه کارشناسی را جهت تهیه پیش نویس معاهده ای بین المللی برای حمایت از فولکلور تشکیل دادند که با مخالفت کشورهای توسعه یافته ناکام ماند.(سلیمانی،4:86)

 

کنوانسیونها و توصیه نامه های یونسکو در حوزه مالکیت فکری

 

 

موافقتنامه تسهیل گردش جریان بین المللی مطالب دیداری و شنیداری با ماهیت آموزشی، علمی و فرهنگی مصوب کنفرانس عمومی یونسکو، نشست سوم، بیروت، 10 دسامبر 1948

 موافقتنامه واردات آثار آموزشی و فرهنگی مصوب کنفرانس عمومی یونسکو، نشست پنجم، فلورانس، 17 ژوئن 1950

کنوانسیون جهانی حق چاپ و نشر، مصوب کنفرانس بین دولتی حق چاپ و نشر تشکیل شده توسط یونسکو، ژنو، 6 سپتامبر 1952 و تجدیدنظر شده در 24 جولای 1971

کنوانسیون بین المللی مربوط به تبادل بین المللی مصوب در کنفرانس عمومی یونسکو، نشست دهم، پاریس، 3 دسامبر 1958

کنوانسیون بین المللی حمایت از هنرمندان، تولیدکنندگان ضبط صدا و سازمان های سخن پراکنی مصوب کنفرانس دیپلماتیک حمایت بین المللی از هنرمندان، تولیدکنندگان ضبط صدا و سازمان های سخن پراکنی، تشکیل شده توسط یونسکو، رم، 26 اکتبر 1961

کنوانسیون مربوط به شیوه های منع و جلوگیری از ورود، صدور و انتقال مالکیت دارایی های فرهنگی، مصوب کنفرانس عمومی یونسکو، جلسه شانزدهم، پاریس، 14 نوامبر 1970

کنوانسیون حمایت از تولیدکنندگان آوانگارها علیه تکثیر غیرقانونی آوانگارهای آنان مصوب کنفرانس بین المللی حمایت کننده آوانگار که یونسکو در ژنو، 29 اکتبر 1971 تشکیل داد

کنوانسیون مرتبط با پخش سیگنال های حامل برنامه های ارسال شده از طریق ماهواره مصوب کنفرانس بین المللی یونسکو، بروکسل، 21 می 1974

کنوانسیون چند جانبه به منظور اجتناب از مالیات مضاعف امتیاز کپی رایت، مصوب کنفرانس بین المللی یونسکو، مادریدف 13 دسامبر 1979

توصیه نامه در مورد کارآمدترین ابزارها برای قابل دسترس کردن موزه ها برای هر فرد، مصوب کنفرانس عمومی یونسکو، پاریس، 14 دسامبر 1960

توصیه نامه درباره راهکارهای ممنوعیت و جلوگیری از صدور و ورود و انتقال غیر قانونی مالکیت دارایی های فرهنگی، مصوب کنفرانس عمومی یونسکو، پاریس، 19 نوامبر 1964

توصیه نامه برای محافظت از دارایی های فرهنگی در معرض خطر عملیات دولتی یا خصوصی، مصوب کنفرانس عمومی یونسکو، پاریس، 19 نوامبر 1968

توصیه نامه برای حمایت قانونی از مترجمان، و اسناد ترجمه شده و ابزارهای عملی برای ارتقای وضعیت مترجمان، مصوب کنفرانس عمومی یونسکو، جلسه نوزدهم، نایروبی، 22 نوامبر 1976

توصیه نامه تجدیدنظر شده درباره رقابت های بین المللی در عرصه معماری و برنامه ریزی شهریف مصوب کنفرانس عمومی یونسکو، جلسه بیستم، پاریس، 27 نوامبر 1978

توصیه نامه مربوط به وضعیت هنرمندان، مصوب کنفرانس عمومی یونسکو، جلسه بیست و یکم، بلگراد، 27 اکتبر 1980

توصیه نامه در راستای حفظ و صیانت از تصاویر متحرک، مصوب کنفرانس عمومی یونسکو، جلسه بیست و یکم، بلگراد، 27 اکتبر 1980

توصیه نامه در زمینه حفظ و نگهداری فرهنگ عامه مردم و فرهنگ سنتی مصوب کنفرانس عمومی یونسکو، جلسه بیست و پنجم، پاریس 15 نوامبر 1989

 

اعلامیه اصول راهنما در زمینه کاربرد ماهواره برای جریان آزاد اطلاعات، اشاعه آموزش و تبادل اطلاعات فرهنگی، مصوب کنفرانس عمومی یونسکو، جلسه هفدهم، پاریس، 15 نوامبر 1972

منشور حفظ میراث دیجیتالی، مصوب سی و دومین نشست کنفرانس عمومی پاریس، فرانسه، 15 اکتبر 2003

اعلامیه بین المللی اطلاعات ژنتیکی انسان ها مصوب کنفرانس عمومی یونسکو، جلسه سی و دوم، پاریس، 16 اکتبر 2003