مطالب حقوقی

چک ضمانت اجرای ضعیفِ تعهدات قراردادی

25 مهر 1397

هر چه من بیشتر سوال می کردم و حرف می زدم، از خشم صدای پشت خط کم می شد و غم و ناامیدی بیشتری احساس می کردم. از طرف یکی از دوستان معرفی شده بود. شرح داد که معدنی رو به قیمت ۲۰ میلیارد تومن فروخته، اما چک های طرف خریدار وصول نشده و حالا می خواهد اقدام قانونی بکند. گفتم عکس قراردادت را بفرست، یک‌ربع دیگه تماس بگیر.

قرارداد کلا دو صفحه بود و از مجموع خطوطش تنها چند خط به حقوق این بنده خدا پرداخته بود، آن هم این که قیمت معدن چقدر تعیین شده و در چند قسط پرداخت می شود. قرار شده بود، یا این که در قرارداد اینطور تعیین کردند، که اختلافاتشان را داور حل کند و متوجه شدم داور منتخب، ظاهرا از دوستان خریدار است! ضمانت اجرایی برای برگشت شدن چکها نبود. در بهترین حالت باید اموال طرف از طریق ضمانت اجرایی چک توقیف می شد و بعد هم ادامه پروسه قضایی. فکر کردم چرا برای تنظیم این قرارداد یک هزارم مبلغ قرارداد رو به یک وکیل یا سردفتر پرداخت نکرده که قراردادی برایش تنظیم کنند تا به دردسر بعدی نیفتد.

تعیین ضمانت اجرای متناسب با شرابط و تعهدات طرفین، مهمترین نکته در قراردادهاست

حق داشت شاید، ظاهرا خریدار نزد او فرد معتبری بود و او فکر می کرد حقوق او را هم رعایت می کند. به هر حال هر چه که بود افکار من در آن لحظه خیلی به او کمک نمی کرد. وان سبو بشکست و آن پیمانه ریخت.